રોબર્ટ બ્રુસ ફૂટના ગુજરાતમાં યોગદાન

રોબર્ટ બ્રૂસ ફુટ એક વિખ્યાત વિજ્ઞાનિક

રોબર્ટ બ્રુસ ફૂટના ગુજરાતમાં યોગદાન – ગુજરાતમાં રોબર્ટ બ્રૂસ ફુટની સંશોધનનો પ્રમુખ ફોકસ ભૂગોળ, ભૂવિજ્ઞાન અને ગણિત માટે હતો. રોબર્ટ બ્રૂસ ફુટ: ગુજરાતમાં અભિયાન કરતા તેના શોધની મહત્ત્વપૂર્ણતા પ્રસ્તાવના ગુજરાત ભૂગોળને સંબંધિત ભારતીય રાજ્યોમાંથી એક છે. તે સાંસ્કૃતિક અને ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ ધન્ય છે. તેમનો પ્રાદેશિક અસ્તિત્વ, વિવિધ સ્વરૂપો, ગઢેડા અને પ્રકૃતિના સૌંદર્યમાંથી અમદાવાદના પરિચયમાં આવેલો … Read more