ગોલ્ડ મોનેટાઇઝેશન સ્કીમ | Gold Monetization Scheme (GMS)

ગોલ્ડ મોનેટાઇઝેશન સ્કીમ | Gold Monetization Scheme (GMS)

ગોલ્ડ મોનેટાઇઝેશન સ્કીમ | Gold Monetization Scheme (GMS) ભારત સરકારે 15 સપ્ટેમ્બર, 2015 ના રોજ તેના ઓફિસ મેમોરેન્ડમ F.No.20/6/2015-FT દ્વારા ગોલ્ડ મોનેટાઇઝેશન સ્કીમની જાહેરાત કરી હતી. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય દેશના ઘરો અને સંસ્થાઓ પાસે રહેલા સોનાને એકત્ર કરવાનો અને તેની સુવિધા આપવાનો છે. ઉત્પાદક હેતુઓ માટે અને લાંબા ગાળે, સોનાની આયાત પર દેશની નિર્ભરતા ઘટાડવા … Read more